మానవుడే మహనీయుడు మానవుడే మహనీయుడు

February 27, 2010
మానవుడే మహనీయుడు మానవుడే మహనీయుడు (౨) శక్తియుతుడు యుక్తి పరుడు మానవుడే మాననీయుడు మానవుడే మహనీయుడు మంచిని తలపెట్టినచో మనిశి కడ్డు లేదులే ప్రే...Read More

కో అంటే కోయిలమ్మ కోకో.. కో అంటె కోడిపుంజు కొక్కరకో

February 26, 2010
కో అంటే కోయిలమ్మ కోకో.. కో అంటె కోడిపుంజు కొక్కరకో కో అంటే కోయిలమ్మ కోకో.. కో అంటె కోడిపుంజు కొక్కరకో కొండ మీద కో అంటే చుక్కలన్ని కోసుకో నేల...Read More
Powered by Blogger.