న… న… పరుగు తీసినా…

June 22, 2010
న… న… పరుగు తీసినా… న… న… వదిలి పెడుదునా… వెనుకకు తిరిగి నువ్వు చూడకున్నా… ఎదుటకు వచ్చి నిన్ను చుట్టుకొనా… షైనానాన నానన… - 6) - 2 ముఖము కన్న...Read More

నీడల్లే తరుముతూ ఉంది… గతమేదో వెంటాడీ

June 22, 2010
నీడల్లే తరుముతూ ఉంది… గతమేదో వెంటాడీ… మౌనంగా పైబడుతుంది… ఉరుమేదో ఉండుందీ… శ్వాసల్లో ఉప్పెనై… చూపుల్లో చీకటై దిక్కుల్లో శూన్యమై… శూన్యమై… నీడ...Read More

ఒకటే జననం ఒకటే మరణం

June 22, 2010
ఒకటే జననం ఒకటే మరణం ఒకటే గమనం ఒకటే గమ్యం గెలుపు పొందె వరకూ అలుపు లేదు మనకు.. బతుకు అంటె గెలుపూ గెలుపుకొరకె బ్రతుకు.. కష్టాలు రానీ కన్నీళ్ళు ...Read More

బంగారుకళ్ళా బుచ్చమ్మో.......

June 22, 2010
బంగారుకళ్ళా బుచ్చమ్మో....... చెంగావి చెంపా లచ్చమ్మో కోపంలో ఎంతో ముద్దమ్మో..... ఓ బుంగమూతి సుబ్బమ్మో సందె పొద్దుల్లో ముద్దబంతల్లే ఎంత ముద్దుగ...Read More

అమ్మై మనసంటె తీయ్యని ఆశలు మొసె పల్లకి

June 22, 2010
అమ్మై మనసంటె తీయ్యని ఆశలు మొసె పల్లకి పైకెప్పుడు కనపడదు పై పై చుసె ఎ కళ్ళకి కనిపించె అందలన్ని నా.. కొసమె అనిపించె చిలిపి వయసులొ వెల కొరికలు ...Read More

నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్హాను.....

June 22, 2010
||పల్లవి|| నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్హాను..... నేను సైతం విశ్వవ్రుష్టికి అశ్రువొక్కటి ధారవోశాను.... నేను సైతం భువన ఘోషకు వె...Read More

నువ్వు యాడికెల్తె ఆడికొస్తా సువర్ణా

June 22, 2010
నువ్వు యాడికెల్తె ఆడికొస్తా సువర్ణా నీ ఇంటిపేరు మారుస్తా సువర్ణా బంగారం మారు పేరు సువర్ణా నా బంగారం నువ్వమ్మా సువర్ణా నా వాలు చూపుల రోజా చెస...Read More

గప్పు చిప్పు గప్పు చిప్పు గంతులిప్పుడు

June 22, 2010
గప్పు చిప్పు గప్పు చిప్పు గంతులిప్పుడు నీ కొప్పులోన పువ్వలెట్టే రోజు ఎప్పుడు సూటిగా అడిగితే ఎట్టా చెప్పడు నీ ఊసు వింటే చాలు గుండె కొత్త చప్ప...Read More

రెగుముల్లొలె నాటు సిన్నది బొడ్డు మల్లెలు సూడు అన్నది

June 22, 2010
రెగుముల్లొలె నాటు సిన్నది బొడ్డు మల్లెలు సూడు అన్నది మీసలు గుచ్చ కుండ ఒరెయ్ బావొ ముద్దాడుతావా అంది కంది పూవల్లె ముట్టు కుంటాను కందిరీగల్లె క...Read More

వా వారెవా వవ్వారెవా వా వారెవా వవ్వారెవా

June 22, 2010
వా వారెవా వవ్వారెవా వా వారెవా వవ్వారెవా వా వారెవా వవ్వారెవా వా వారెవా వవ్వారెవా కళ్ళల్లో ద్రాక్షరసం ఒళ్ళంతా చెరుకురసం పరువం దానిమ్మ రసం చిట్...Read More

వస్తాడు నా రాజు ఈ రోజు రానె వస్తాడు నెలరాజు ఈ రోజు

June 22, 2010
పల్లవి: వస్తాడు నా రాజు ఈ రోజు రానె వస్తాడు నెలరాజు ఈ రోజు కార్తీక పున్నమి వేళలోన కలికి వెన్నెల కెరటాలపైన కార్తీక పున్నమి వేళలోన కలికి వెన్న...Read More

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో

June 22, 2010
తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో తెలవ...Read More

తొలికోడి కూసింది

June 22, 2010
తొలికోడి కూసింది - తెల తెలవారింది వెలుగులలొ జగమంతా జలకాలాడింది //తొలి// దూరాల ఆకాశ తీరాల బంగారు హారాలు వేసెను కిరణాలు ఈ వేళ విరిసే భావాల మెర...Read More

ఆనంద తాండవ మాడే - శివుడు

June 22, 2010
ఆ..ఆ..ఆ.. ఆనంద తాండవ మాడే - శివుడు అనంతలయుడు - చిదంబర నిలయుడు నగరాజ సుత - చిరునగవులు చిలుకంగ సిగలోన ఒగలొలికి ఎగిరి ఎగిరి దూకంగ సురగంగ ప్రణవ ...Read More

పగటి పూట చంద్రబింబం అగుపించెను ఏదీ ఏదీ

June 22, 2010
పగటి పూట చంద్రబింబం అగుపించెను ఏదీ ఏదీ అందమైన నీ మోమే అదిగా కింకేది కానరాని మన్మధుడేమో కనుపించెను ఏడీ ఏడీ ఎదుటవున్న నీవేలే ఇంకా ఎవరోయీ వన్నె...Read More

నీ మది చల్లగా స్వామి

June 22, 2010
నీ మది చల్లగా స్వామి నిదురపో దేవుని నీడలొ వేదన మరచిపో యే సిరులెందుకు యే నిధులెందుకు యే సౌఖ్యములెందుకు ఆత్మ శాంతి లేనిదే మనిషి బ్రతుకు నరకమవు...Read More

విరిసే కన్నులలో వేయి బాసలున్నవిలే

June 22, 2010
విరిసే కన్నులలో వేయి బాసలున్నవిలే అవి నా గుండెలలో అల్లరి చేస్తున్నవిలే నీ కనుపాపలే వినీల కాంతి దీపాలు నీ చిరునవ్వులే వెన్నెలల పారిజాతాలు నీ ...Read More

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే

June 22, 2010
సా రిగమపదని సా నిదపమగరి సరి ఆఆఅ సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే హే భారతీ మనసా స్మరామి హే భారతి మనసా స్...Read More

భలే మంచి రోజు

June 22, 2010
భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు ఆ గుండెలోని కోరికలన్నీ గువ్వలుగా ఎగిరిన రోజు గువ్వలైన ఆ కోరికలే గూటిలోన చేరిన రోజు నింగి లో...Read More

అణువు అణువున వెలసిన దేవా

June 22, 2010
అణువు అణువున వెలసిన దేవా గనువేలుగై మము నడిపించరావా అణువు అణువున వెలసిన దేవా మనిషిని మనిషె కరిచేవేళ ద్వేషము విషమయి కురిసేవేళ నిప్పులు మింగి న...Read More

కోటలోని మొనగాడా....

June 22, 2010
కోటలోని మొనగాడా.... వేటకు వచ్చావా ... వేటకు వచ్చావా .. జింక పిల్ల కోసమో ఇంకదేని కోసమో తోటలోని చినదానా... వేటకు వచ్చానే ...వేటకు వచ్చానే జింక...Read More

ప్రతి రాత్తి వసంత రాతృఇ ప్రతి గాలి పైర గాలి

June 22, 2010
ప్రతి రాత్తి వసంత రాతృఇ ప్రతి గాలి పైర గాలి ప్రతి రాత్రి వసంత రాతృఇ ప్రతి గాలి పైర గాలి బ్రతుకంతా ప్రతి నిముషం పాట లాగ సాగాలి ప్రతి నిముషం ప...Read More

గాలికి కులమేదీ

June 22, 2010
గాలికి కులమేదీ గాలికి కులమేదీ యేది నేలకు కులమేదీ గాలికి కులమేదీ గాలికి కులమేదీ యేది నేలకు కులమేదీ మింటికి మరుగేదీ యేది మింటికి మరుగేదీ యేది ...Read More

చిగురులు వేసిన కలలన్ని సిగలో పూలుగ మారినవి

June 22, 2010
చిగురులు వేసిన కలలన్ని సిగలో పూలుగ మారినవి మనసున పొంగిన అలలన్ని మమతల తీరం చేరినవి మమతల తీరంచేరినవి ఆ.ఆ.ఊఒ.ఊ సన్నజాజి తీగలాగ నిన్ను చేరుకున్న...Read More

మబ్బు లో ఏముంది నా మనసులో ఏముంది నా మనసులో ఏముంది

June 22, 2010
మబ్బు లో ఏముంది నా మనసులో ఏముంది నా మనసులో ఏముంది మబ్బు లో కన్నీరు నీ మనసు లో పన్నిరు నీ మనసు లో పన్నీరు..అవునా... తోటలో ఏముంది నా మాట లో ఏమ...Read More

నిన్నలేని అందమేదో నిదురలేచెనెందుకో నిదుర లేచెనెందుకో

June 22, 2010
నిన్నలేని అందమేదో నిదురలేచెనెందుకో నిదుర లేచెనెందుకో తెలియరాని రాగమేదో తీయ సాగెనెందుకో నాలో... పూచిన ప్రతి తరువొక వధువూ పువుపువ్వున పొంగెను ...Read More

ఓ ప్రియతమా...ప్రియతమా...

June 22, 2010
ఓ ప్రియతమా...ప్రియతమా...ప్రియతమా.... నా మది నిన్ను పిలిచింది గానమై వేణు గానమై నా ప్రాణమై యెవ్వరివో నీవు నేనెరుగలేను ఏపేరున నిన్ను నేపిలువగలన...Read More

నవమి నాటి వెన్నెల నేను

June 22, 2010
నవమి నాటి వెన్నెల నేను దసమి నాటి జాబిలి నీవు కలుసుకున్న ప్రతిరేయీ కార్తీక పున్నమి రేయి నీ వయసే వసంత రుతువై నీ మనసే జీవన మధువై నీ వయసే వసంత ర...Read More

మ్రోగింది కళ్యాణ వీణ..

June 22, 2010
మ్రోగింది కళ్యాణ వీణ.. మ్రోగింది కళ్యాణ వీణ.. నవ మోహన జీవన మధువనిలోన మ్రోగింది కళ్యాణ వీణ.. మ్రోగింది కళ్యాణ వీణ.. నవ మోహన జీవన మధువనిలోన మ్...Read More

తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే

June 22, 2010
తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే ||2|| చలిగాలి రమ్మంటు పిలిచిందిలే చెలిచూపు నీపైన నిలిచిందిలే ||2|| ఏముందిలే ఇపుడేముందిలే ...Read More

కనులు కనులు కలిసెను

June 22, 2010
కనులు కనులు కలిసెను కన్నె వయసు పిలిచెను |2| విసురులన్ని పైపైనే అసలు మనసు తెలిసెను అసలు మనసు తెలిసెను ముఖము పైన ముసురుకున్న ముంగురులె అందము |...Read More

సురుచిర సుందర వేణి

June 22, 2010
సురుచిర సుందర వేణి మధుమయ మంజుల వాణి ప్రణయ వేదమాలపించనీ హృదయరమ్య మదనసీమ పాలించనీ నిను లాలించనీ గలధాస్వర లలితస్వర పదసుందర లయబంధుర చలనమ్ములో సా...Read More

నీలికన్నుల నీడలలోనా దోరవలపుల దారులలోనా

June 22, 2010
నీలికన్నుల నీడలలోనా దోరవలపుల దారులలోనా కరగిపోయే తరుణమాయే అందుకో నన్నందుకో అందుకో నన్నందుకో నీలికన్నుల నీడలలోనా దోరవలపుల దారులలోనా కరగిపోయే త...Read More

మల్లియలారా మాలికలారా

June 22, 2010
మల్లియలారా మాలికలారా మౌనముగా ఉన్నారా మా కథయే విన్నారా ||2|| జాబిలిలోనే జ్వాలలు రేగే వెన్నెలలోనే చీకటి మూగే జాబిలిలోనే జ్వాలలు రేగే వెన్నెలలో...Read More

సిపాయీ సిపాయీ..

June 22, 2010
సిపాయీ సిపాయీ.. సిపాయీ సిపాయీ.. నీకై ఎంత ఎంత వేచి వేచి వున్నానో ఈ వాలుకనుల నడుగు అడుగు చెపుతాయీ సిపాయీ..ఓ..సిపాయీ హసీనా హసీనా హసీనా హసీనా నీ...Read More

ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా

June 22, 2010
ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరెదురైనా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవము రాయప్...Read More

నీవుంటే వేరే కనులెందుకూ

June 22, 2010
నీవుంటే వేరే కనులెందుకూ నీ కంటె వేరే బ్రతుకెందుకూ నీ బాటలోని.. అడుగులు నావె నా పాటలోనీ.. మాటలు నీవె ||నీవుంటె వేరే కనులెందుకూ నీ కంటె వేరే బ...Read More

ఏనాటి కైన ఈ మూగ వీణా

June 22, 2010
పల్లవి ; కృష్ణా ... కృష్ణా .... కృష్ణా ..... ఏనాటి కైన ఈ మూగ వీణా రాగాలు పలికి రాణిన్చున (ఏనాటి కైన ) చరణం1; నిను చేరి నా కధ వినిపించలేను యద...Read More

మనసే జతగా పాడిందిలే ..

June 22, 2010
మనసే జతగా పాడిందిలే .. తనువే లతలా ఆడిందిలే (2) ఈ వేళలో ఎందుకో .. ఆ..ఆఆ.అ మనసే జతగా పాడిందిలే .. తనువే లతలా ఆడిందిలే ఈ వేళలో ఎందుకో .. ఓఓఓ..ఓ...Read More

విన్నానులే ప్రియా కనుగొన్నానులే ప్రియా

June 22, 2010
విన్నానులే ప్రియా కనుగొన్నానులే ప్రియా విన్నానులే ప్రియా కనుగొన్నానులే ప్రియా మిసిమి వయసు గుసగుసలన్నీ కొసరి విన్నానులే విన్నానులే ప్రియా ఎదన...Read More

శివ శివ అననేలరా

June 22, 2010
శివ శివ అననేలరా శివ శివ అననేలరా కౌగిలిలోనే కైలాసమందగా కౌగిలిలో నే కైలాసమీయగా శివ శివ అననేలరా కొందరికేమో జన్మకో శివరాత్రి ఈ సుందరికి ప్రతి రా...Read More

పిల్లనగ్రోవి పిలుపు మెలమెల్లన రేపెను వలపు

June 22, 2010
పిల్లనగ్రోవి పిలుపు మెలమెల్లన రేపెను వలపు మమతను దాచిన మనసు ఒక మాధవునికే తెలుసు ఈ మాధవునికే తెలుసు! సుందరి అందెల పిలుపు నా డెందము నందొక మెరుప...Read More

ఓ..ప్రియా..ప్రియా..

June 22, 2010
ఓ..ప్రియా..ప్రియా.. చండీప్రియా..ప్రియా.. తొలి గిలిగింతలు కలిగించిందా నా ప్రేమలేఖా నడిచే..చంద్రలేఖ.... ఓ..ప్రియా..ప్రియా.. చండీప్రియా..ప్రియా...Read More

చిరునవ్వులోని హాయి

June 22, 2010
చిరునవ్వులోని హాయి చిలికించె నేటి రేయి ఏ నాడులేని హాయి ఈ నాడు కలిగెనోయి (2) నెలరాజు సైగచేసె వలరాజు తొంగిచూసె(2) సిగపూలలోన నగుమొములోన వగలేవొ ...Read More

మదన మనోహర సుందరనారీ

June 22, 2010
మదన మనోహర సుందరనారీ మధుర దరస్మిత నయన చకోరీ మందగమనజిత రాజ మరాళీ నాట్యమయూరీ! అనార్ కలీ, అనార్ కలీ .. రాజశేఖరా నీపై మోజు తీరలేదురా, రాజసాన యేలర...Read More

కల ఇదనీ నిజమిదనీ తెలియదులే బ్రతుకింతేనులే ఇంతేనులే

June 22, 2010
కల ఇదనీ నిజమిదనీ తెలియదులే బ్రతుకింతేనులే ఇంతేనులే కల ఇదనీ నిజమిదనీ తెలియదులే బ్రతుకింతేనులే ఇంతేనులే పసితలపూ మనోరథం వెన్నెలనీడై పోయేనులే బ్...Read More

ఏమనెనే చిన్నారి ఏమనెనే

June 22, 2010
ఏమనెనే.... ఏమనెనే చిన్నారి ఏమనెనే ఏమనెనే.... వన్నెల సిగ పూవ కను సన్నలలో భావమేమి వన్నెల సిగ పూవ కను సన్నలలో భావమేమి ఏమనెనే... ఏమననే... ఆమని క...Read More

రారోయి మా ఇంటికి ....

June 22, 2010
రారోయి మా ఇంటికి ...."మ్మ్మ్" రారోయి మా ఇంటికి మావో మాటున్నది మంచి మాటున్నది..."హాహ్హా" మాటున్నది మంచి మాటున్నది .."...Read More

సలలిత రాగ సుధా రస సారం

June 22, 2010
సలలిత రాగ సుధా రస సారం సర్వ కళామయ నాట్య విహారం మంజుల సౌరభ సుమకుంజములా రంజిలు మధుకర మృదు ఝుంకారం !! సలలిత!! ని దా ద ప నీ ప నీ దా ప మ గ మ గ పా...Read More

మేలుకోవయ్య కావేటి రంగ శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య

June 22, 2010
మేలుకోవయ్య కావేటి రంగ శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య కావేటి రంగ శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య తెల్లవారెనురా విహగాలి లేచెనురా తెల్లవారెనురా విహగాలి లేచెనురా అల్లదే ...Read More

కన్నులే నీకోసం కాచుకున్నవి

June 22, 2010
కన్నులే నీకోసం కాచుకున్నవి వెన్నెలలే అందుకని వేచియున్నవి కన్నులే నాకోసం కాచుకున్నవా వెన్నెలలే అందుకని వేచియున్నవా ఒంటరిగా నిన్నే నిదురించమన్...Read More

మనలో మనకే తెలుసునులే

June 22, 2010
మనలో మనకే తెలుసునులే ఈ మధుర మధురమగు ఆనందం మరపురాని మన కళ్యాణం మరపురాని మన కళ్యాణం మనలో మనకే తెలుసునులే ఈ మధుర మధురమగు ఆనందం మరపురాని మన కళ్య...Read More

పరారె పరారె ప ప ప పరారె

June 22, 2010
పరారె పరారె ప ప ప పరారె బండెక్కి బయం పరారె చలొ రెయ్ చలొ రెయ్ చిందెసి చలొరెయ్ పందెం లొ జయం కరారె గుండె నరం లొకె దమ్ము రసం పంపి కండ బలం లొనె న...Read More

ఎలగెలగ ఎలగెలగ ఎలగా

June 22, 2010
ఎలగెలగ ఎలగెలగ ఎలగా ||3|| ఎల మా ఇంటికొచ్చి మాయ చెసావో ఎల నా నాలొపనె గొల పెంచావు ఎల నా దారినిట్టా మార్చివెసావూ ఎలా నీ దారిలొకి తీసుకొచావూ ఎలగె...Read More

నూనూగు మీసాలొడు…

June 22, 2010
డ డ డ డి డి డి డు డు డు డు… డ డ డ డి డి డి డు… నూనూగు మీసాలొడు… నీ ఈడు జొడైనొడు… నీవైపె వస్తున్నాడు… కళ్ళల్లొ కసి ఉన్నొడు… కండల్లొ పస ఉన్నొడ...Read More

ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో సంతోషాలెన్నో

June 22, 2010
ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో సంతోషాలెన్నో నిన్నా మొన్నా నాతో ఉన్న ఉల్లాసాలెన్నో బలమైన జ్నాపకాలే బతుక౦త నాకు తోడై ఉ౦డే బ౦ధాలెన్నో... చిలిపతనంతో చె...Read More

చందమామ నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే

June 22, 2010
చందమామ నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే వెన్నెలంత నవ్వే నవ్వే నవ్వే నవ్వే నవ్వే మబ్బుల్లో స్నానాలాడి ముస్తాబయ్యావే చుక్కలే ముత్యాలల్లే మెళ...Read More

ఓ సారి నా వైపు చూశావూ...

June 22, 2010
ఓ సారి నా వైపు చూశావూ...కాసేపు నా గుండె కోశావూ.. అందాల బాణాలు వేశావూ.. దాదాపు ప్రాణాలు తీశావు... ఏ మంత్రమేసి.. ఏ మాయ చేసీ.. ఈ వింత మైకం పెంచ...Read More
Powered by Blogger.