సోగ్గాడే చిన్నినాయన ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సోగ్గాడు

September 30, 2011
సోగ్గాడే చిన్నినాయన ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సోగ్గాడు సోగ్గాడే చిన్నినాయన ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సోగ్గాడూ సోగ్గాడు కట్టె తుపాకెత్తుకోని కట్ట...Read More

విను నా మాట విన్నావంటే

September 30, 2011
విను నా మాట విన్నావంటే ఏ జీవితమంతా ఆ ఆ పూవ్వుల బాట విను నా మాట విన్నావంటే ఏ జీవితమంతా ఆ ఆ పూవ్వుల బాట ఎన్నడు నీవు ఏడవకూ కన్నుల నీరు రానీకు ఎ...Read More

వీణలేని తీగను నీవులేని బ్రతుకును

September 30, 2011
వీణలేని తీగను నీవులేని బ్రతుకును మోస్తూ జీవించలేను ముగిసిందని మరణించలేను వీణలేని తీగను నీవులేని బ్రతుకును మోస్తూ జీవించలేను ముగిసిందని మరణిం...Read More
Powered by Blogger.