మట్టిలోని చెట్టు వేళ్ళలాగ ఉన్నచోటునే ఉంటాం

February 23, 2012
మట్టిలోని చెట్టు వేళ్ళలాగ ఉన్నచోటునే ఉంటాం ఉట్టి నేల మీది ఓడ నెక్కి ఒడ్డుకెళ్ళమంటాం వాస్తవాలు చూసి చూడనట్టు కళ్ళు మూసుకుంటాం బొటన వేలితో నొస...Read More
Powered by Blogger.